Regels

VOLLEDIG REGLEMENT

Design Your Motorcycle

Van 27 mei 2019 tot en met 15 november 2019

ARTIKEL 1 - ORGANISATOR

Manufacture Française des Pneumatiques Michelin, een commanditaire vennootschap op aandelen met maatschappelijke zetel te 23 Place des Carmes Déchaux, Clermont-Ferrand (63040) (hierna “de Organisator” genoemd), ingeschreven in het handels- en vennootschapsregister van de genoemde stad onder nummer 855 200 507 RCS Clermont-Ferrand, organiseert binnen de Business 2Wheels lijn, voor het merk Michelin, van 17 juni 2019 tot 15 november 2019 tot en met middernacht, een wedstrijd of een anders genoemd Challenge voor motorvoorbereiders met de titel “Design your Motorcycle” (hierna de “Wedstrijd” genoemd).

ARTIKEL 2 - VOORWAARDEN INZAKE DE DEELNEMERS

2.1. Deelname aan de Wedstrijd impliceert de uitdrukkelijke en onvoorwaardelijke aanvaarding van dit Reglement, in al zijn bepalingen, alsook van de in Frankrijk geldende wetten en reglementen die van toepassing zijn op de spelen.

2.2. Elke inschrijving die onvolledig is en/of niet voldoet aan de voorwaarden van dit Reglement, die niet gevalideerd is en/of geregistreerd is na het verstrijken van de termijn, wordt niet in aanmerking genomen en wordt als nietig beschouwd.

Geval van de Wedstrijd voor natuurlijke personen

2.3. Deelname aan de Wedstrijd staat open voor iedereen van 18 jaar en ouder die waar ook ter wereld woont, met uitzondering van:

 • het personeel van de Organisator en,
 • personen die direct en/of indirect hebben meegewerkt aan het ontwerp, de organisatie en het beheer van deze Wedstrijd (personeel van de organiserende, beherende en controlerende vennootschappen),
 • of meer in het algemeen, alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de Wedstrijd, alsook, voor elk van de bovenvermelde categorieën van personen, hun directe familieleden en personen die onder hetzelfde dak wonen. 

De deelnemer stemt ermee in dat de op het inschrijvingsformulier verstrekte informatie het bewijs van zijn identiteit vormt. De Organisator behoudt zich het recht voor om de juistheid van de door de Deelnemers verstrekte gegevens te verifiëren.

2.4. Per persoon en per huishouden (zelfde naam en adres) is slechts één inzending toegestaan gedurende de gehele duur van de Wedstrijd. Indien blijkt dat een Deelnemer voor dezelfde persoon of hetzelfde huishouden meerdere keren dezelfde aanvraag heeft ingediend, wordt er slechts één gevalideerd, de andere worden geannuleerd.

Geval van de Wedstrijd voor rechtspersonen

2.5. Deelname aan de Wedstrijd staat ook open voor rechtspersonen, met slechts één inzending per kandidaat, met uitzondering van:

 • het personeel van de Organisator en,
 • personen die direct en/of indirect hebben meegewerkt aan het ontwerp, de organisatie en het beheer van deze Wedstrijd (personeel van de organiserende, beherende en controlerende vennootschappen),
 • of meer in het algemeen, alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks hebben deelgenomen aan de ontwikkeling van de Wedstrijd, alsook, voor elk van de bovenvermelde categorieën van personen, hun directe familieleden en personen die onder hetzelfde dak wonen.

De Organisator behoudt zich het recht voor om alle controles uit te voeren die hij nuttig acht, met name met betrekking tot de handelsnaam, om de naleving van de bepalingen van dit Reglement te verzekeren. Elke onvolledige, onjuiste, vervalste deelneming of deelneming waarmee een Deelnemer niet kan worden geïdentificeerd of die in strijd is met de bepalingen van dit Reglement, wordt in dit verband niet in aanmerking genomen en wordt als nietig beschouwd.
 

2.6. Per rechtspersoon is slechts één inzending toegestaan gedurende de gehele duur van de Wedstrijd. Indien blijkt dat een Deelnemer voor dezelfde rechtspersoon meerdere keren dezelfde aanvraag heeft ingediend, wordt er slechts één gevalideerd, de andere worden geannuleerd.

ARTIKEL 3 - DEELNAME

3.1 Voorwaarden van de Deelname

Iedere Deelnemer kan zich aanmelden door zich in te schrijven in de categorie die hij/zij wenst. In dit verband kan een deelnemer zich in elke categorie afzonderlijk of cumulatief registreren, mits hij voldoet aan de bepalingen van dit Artikel.

De Wedstrijd is onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

 • “Cruiser Style”;
 • “Scrambler Vibes”;
 • “Bike to the future”.

Om uw aanvraag door Michelin te laten aanvaarden, moet uw motorfiets uitgerust kunnen worden met Michelin-banden die als prijs worden voorgesteld volgens de categorie waarin u zich heeft aangemeld. Michelin biedt geen andere banden in prijs aan dan de in Bijlage 1 genoemde.

Om zich voor de Wedstrijd kandidaat te stellen, moet de Deelnemer één of meer foto's van een motorfiets met esthetische kenmerken indienen aan de hand waarvan eenieder met gemiddelde aandacht de motorfiets in kwestie kan onderscheiden van die van die van de concurrenten op basis van de algemene indruk die hieruit blijkt.

De merken van de concurrerende vennootschappen van Michelin mogen niet zichtbaar zijn op de banden die op de foto's van de aanvraag staan. Bovendien moeten deze foto's in naleving zijn van de goede zeden. Ze mogen bijvoorbeeld geen beelden bevatten die de gevoeligheid van de Organisator en de kiezers kunnen aantasten.

Michelin behoudt zich het recht voor om geen enkele aanvraag te aanvaarden die in strijd is met de bovenstaande bepalingen.

3.2 Fraude

Elke mededeling of poging tot meedelen van valse en/of foutieve informatie leidt tot de automatische uitschakeling van de Deelnemer en het onmiddellijke verlies van zijn of haar prijs, indien van toepassing. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Wedstrijd geheel of gedeeltelijk te annuleren indien blijkt dat er fraude in welke vorm dan ook heeft plaatsgevonden, in het kader van de deelname aan de Wedstrijd of de vaststelling van de winnaars. In dit geval behoudt de Organisator zich het recht voor om de prijzen niet toe te wijzen aan de fraudeurs en/of om de daders van dergelijke fraude te vervolgen voor de bevoegde rechtbanken.

De Organisator behoudt zich het recht voor om elke controle op de naleving van dit artikel en het geheel van de regels uit te voeren, met name om elke minderjarige deelnemer, elke deelnemer die misbruik heeft gemaakt of een poging tot fraude heeft ondernomen uit te sluiten, zonder echter verplicht te zijn om alle inzendingen systematisch te controleren, maar hij kan deze controle eventueel beperken tot potentiële winnaars.

ARTIKEL 4 - BEPALING VAN DE WINNAARS

Om een winnaar per categorie te bepalen, moet elke aanvraag op de website van de challenge https://designyourmotorcycle.michelin.nl/ worden ingediend en vervolgens worden voorgelegd aan de stemmen van de bezoekers van bovengenoemde site en aan de stem van een jury waarvan de samenstelling hieronder wordt beschreven. Aan elke kandidaat wordt een score toegekend. De score voor elk van hen wordt bepaald door de toevoeging van twee sub-ratings:

 • Een puntenschema gebaseerd op de ontvangen stemmen;
 • Een cijfer toegekend door de leden van de jury.

1e stap: Stemmen door websitebezoekers

Elke aanvraag wordt ter stemming voorgelegd aan de bezoekers van de challenge-website. Om een stemming te valideren, moet de bezoeker het profiel van de kandidaat op zijn persoonlijke Facebook-profiel delen. Het delen van een kandidaatprofiel staat gelijk aan een stemming.

Om een klassement op te stellen van de Deelnemers die de meeste punten hebben behaald, wordt het aantal stemmen binnen een aldus vertegenwoordigde puntenschaal gecategoriseerd:

- van 0 tot 50 stemmen: 1 pt

- van 51 tot 100 stemmen: 2 ptn

- van 101 tot 300 stemmen: 3 ptn

- van 301 tot 600 stemmen: 4 ptn

- van 601 tot 1000 stemmen: 5 ptn

- 1001 stemmen en meer: 6 ptn

2e stap: Stemming door de leden van de jury

Elke aanvraag wordt voorgelegd aan een jury, bestaande uit:

 • 1, lid Michelin
 • 1, lid van een gespecialiseerd tijdschrift
 • 1, influencer of voorschijver in de wereld van custom

De leden van de jury krijgen een puntenschema dat gebaseerd is op de volgende criteria:

 • - de originaliteit van de realisatie
 • - het belang van het aantal gewijzigde onderdelen, dat overeenkomt met en arbeidstijd aan de motorfiets
 • - de relatie tussen de esthetiek van de motorfiets en de Michelin-band
 • - de samenhang tussen de motorfiets en de Michelin-band
 • - de algemene esthetiek van de motorfiets

De jury moet voor elk van de bovengenoemde criteria een score van 0 tot 5 toekennen.  De toegekende punten moeten volledig zijn.

Resultaten

De kandidaat die in beide etappes de meeste punten behaalt, wordt geselecteerd als winnaar in de betreffende categorie.

De winnaars worden bekend gemaakt op het motorsalon van Milaan (EICMA) van 5 tot 10 november 2019.

De Organisator behoudt zich het recht voor om zijn status als winnaar ongeldig te maken, indien de Deelnemer tussen de aanvangsdatum van de stemmen waarop zijn aanvraag is ingediend en de bekendmaking van zijn overwinning, de verplichtingen van dit Reglement niet is nagekomen.

ARTIKEL 5 - PRIJS 

5.1 BESCHRIJVING VAN DE PRIJS

De donaties per categorie zijn als volgt:

 • Voor de categorie “Cruiser Style” is de prijs set van 2 banden uit het MICHELIN COMMANDER 2.
 • Voor de categorie “SCRAMBLER Vibes” is de prijs een set van 2 MICHELIN Anakee Adventure banden of, naar keuze van de kandidaat, een set MICHELIN Anakee Wild banden.
 • Voor de categorie “Bike to the future” is de prijs een set van 2 MICHELIN Road 5 of MICHELIN Road 5 Trail banden of een set van 2 MICHELIN Power RS / MICHELIN Power RS + banden.

De waarde van de toewijzingen wordt in Bijlage 1 beschreven.

5.2 TOEKENNING VAN DE PRIJZEN

5.2.1 Modaliteiten van de toekenning van de prijzen

De in artikel 5.1 beschreven prijzen worden toegekend aan de winnaars van de Wedstrijd volgens de in Artikel 4 beschreven procedures.

5.2.2 Sluiting van een partnerschapsovereenkomst

Elke winnende Deelnemer krijgt een eenjarig partnerschapscontract aangeboden met de Manufacture Française des pneumatiques Michelin (MFPM).

Elke niet-winnende Deelnemer kan ook een partnerschapscontract aangeboden krijgen.

Deze partnerschapscontracten leiden tot een exclusieve relatie tussen de deelnemers en de MFPM. 

Elke winnende of niet-winnende Deelnemer behoudt zich het recht voor deze partnerschapscontracten niet te ondertekenen.

Als onderdeel van het eerder met de MFPM getekende partnerschapscontract moeten de drie (3) winnaars naar het autosalon van Milaan (EICMA) kunnen gaan.

5.2.3 Inbezitstelling van de prijzen

Binnen twee maanden na afloop van de Wedstrijd wordt de winnaar per e-mail op de hoogte gesteld van de mogelijkheid om het partnerschapscontract te ondertekenen en van de verzending van zijn prijs naar het adres dat hij/zij op het inschrijvingsformulier van de Wedstrijd heeft opgegeven.

De modaliteiten om de prijzen in ontvangst te nemen en het partnerschapscontract te ondertekenen, worden in deze e-mail aangegeven. Als de winnaars niet binnen drie (3) weken reageren of als de contactgegevens onjuist, onvolledig, onleesbaar, vervalst of in strijd met dit Reglement zijn, wordt de prijs en ondertekening van het partnerschapscontract toegekend aan een vervangende winnaar die door de Organisator naar eigen goeddunken wordt aangewezen.

Indien de winnaars de prijzen en de ondertekening van het partnerschapscontract weigeren, worden deze eveneens naar eigen goeddunken door de Organisator aan andere Deelnemers toegekend.

5.2.4 Regels voor de toekenning en het bezit van de prijzen

De prijzen mogen in geen andere vorm worden toegekend dan die welke in dit Reglement is voorzien. In ruil voor de gewonnen hoofdprijzen worden geen andere hoofdprijzen of geldwaarden toegekend. De Organisator behoudt zich echter het recht voor de in de Wedstrijd geplaatste hoofdprijzen te vervangen door hoofdprijzen van dezelfde waarde en soortgelijke kenmerken, indien de omstandigheden dit vereisen, zonder dat de Organisator hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld.

De prijsuitreiking wordt op risico en gevaar van de ontvangers van de prijzen uitgevoerd, hoewel zo goed mogelijk in het belang van de winnaars. De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies of de schade veroorzaakt door de verzending van de hoofdprijs. 

ARTIKEL 6 - PERSOONLIJKHEIDSRECHTEN

Door hun prijs in ontvangst te nemen, dragen de winnaars hun persoonlijkheidsrechten over en, tenzij zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maken, geven de winnaars de Organisator de toestemming om hun naam en voornaam of handelsnaam of -namen, hun imago en, in voorkomend geval, de vermelding van de stad of het land van hun woonplaats/maatschappelijke zetel als zodanig te gebruiken in alle reclame- of promotie-evenementen (met uitzondering van de commerciële prospectie) die verband houden met de Wedstrijd, vanaf de bekendmaking van hun prijs tot aan het einde van de looptijd van 2 jaar en zonder dat dit hen enig recht geeft op een vergoeding of ander voordeel dan de toekenning van hun prijs.

ARTIKEL 7 - VERANTWOORDELIJKHEID

7.1 De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien deze Wedstrijd in geval van overmacht of buiten zijn wil wordt gewijzigd, verlengd, verkort of geannuleerd, in het bijzonder indien de Wedstrijd onvoorzien bedrog en/of misbruik veroorzaakt. De Organisator behoudt zich het recht voor deze Wedstrijd te beëindigen zonder een winnaar aan te wijzen en de prijs in een toekomstige transactie over te brengen.

In ieder geval behoudt hij zich het recht voor om de Wedstrijd te verlengen, te wijzigen, in te korten of te annuleren en een aangekondigde datum uit te stellen.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld indien een van de winnaars niet per e-mail kan worden gecontacteerd, om een reden die buiten zijn wil ligt (in het bijzonder in geval van een technisch probleem met betrekking tot de toegangsprovider, de telefoonoperator of in het geval van het verstrekken van een verkeerd e-mailadres).

In deze gevallen hebben de winnaars geen enkel recht op enige vergoeding, van welke aard dan ook.

De Organisator kan ook niet aansprakelijk worden gesteld indien een of meer deelnemers geen verbinding kunnen maken met de website of niet aan de Wedstrijd kunnen meespelen als gevolg van een technische fout of een probleem dat met name verband houdt met de oververzadiging van het internetnetwerk. De Organisator kan in het bijzonder niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële of immateriële schade aan hun informaticamateriaal, aan de daarin opgeslagen gegevens en aan de gevolgen die daaruit kunnen voortvloeien voor hun persoonlijke, professionele of commerciële activiteiten.

7.2 In het bijzonder worden beschouwd als gevallen van overmacht, zonder dat deze opsomming limitatief is: natuurrampen, overstromingen, stakingen, onderbrekingen van de aansluiting van de netwerkprovider, technische storingen, stroomuitval, eventuele problemen met de verbindingen, koppelingen, storingen in de verbinding, verlies van informatie of andere zaken die de site van de Wedstrijd kunnen beïnvloeden, uitstellen, vertragen of de toegang ertoe verbieden. De Organisator verbindt zich ertoe alle middelen in te zetten om zo snel mogelijk een einde te maken aan deze situaties. De deelnemers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld en kunnen geen schadevergoeding eisen voor de wijzigingen of annuleringen die op deze wijze plaatsvonden.

ARTIKEL 8  – BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

De Organisator, als verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemers, voert deze verwerking uit met het oog op het beheer van hun deelname aan de Wedstrijd en het beheer van de toekenning van de prijzen.

De rechtsgrond voor de aldus uitgevoerde verwerking is de aanvaarding door de deelnemers van de voorwaarden van het Wedstrijdreglement.

De verwerkte gegevens zijn essentieel voor deze verwerking en worden gebruikt door de bevoegde diensten van Michelin en, indien van toepassing, door zijn onderaannemers en dienstverleners, waarvan sommige zich buiten de EU kunnen bevinden. In het geval van gegevensoverdracht buiten de EU zijn er regels voor de bescherming en beveiliging van gegevens ingevoerd. De betrokken gegevens worden bewaard voor de duur van de Wedstrijd plus de wettelijke verjaringstermijnen.

Deelnemers hebben onder de bij wet vastgestelde voorwaarden recht op verhoor, toegang, rectificatie, overdraagbaarheid, beperking van de verwerking en verzet om legitieme redenen, alsmede het recht om richtsnoeren vast te stellen voor het lot van hun gegevens na hun overlijden. Zij kunnen hun rechten uitoefenen door contact op te nemen met: “Manufacture Française des Pneumatiques Michelin – Siège Social – Ligne Business 2 Wheels – 23 Place des Carmes Déchaux Cedex 9 – 63040 CLERMONT-FERRAND” of op het volgende adres: designyourmotorcycle@michelin.com In geval van een geschil kan iedereen een klacht indienen bij de CNIL, waarvan de contactgegevens te vinden zijn op het volgende internetadres https://www.cnil.fr.

ARTIKEL 9 – INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle teksten, afbeeldingen en geluiden die op de Website of op enige andere door Michelin gepubliceerde media worden gereproduceerd, zijn eigendom van de Organisatoren.

Dit Reglement houdt geen enkele overdracht in van enig intellectueel eigendomsrecht op de elementen die aan de Organisator toebehoren, zoals geluiden, foto's, beelden, literaire teksten, artistieke werken, software, handelsmerken, grafische handvesten, logo's ten voordele van de deelnemer.

Enkel gebruik in overeenstemming met het doel van de Websites https://designyourmotorcycle.michelin.nl/ is toegestaan. Alle andere vormen van gebruik die niet uitdrukkelijk schriftelijk en vooraf zijn toegestaan, zijn verboden.

In overeenstemming met de wetten op de literaire, artistieke en industriële eigendomsrechten op het Franse grondgebied, is de reproductie, de weergave en de exploitatie van alle of een deel van de elementen van de Wedstrijd strikt verboden. De in de wedstrijd genoemde merken zijn gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars.

ARTIKEL 10 – INDIENING EN KOPIE VAN DIT REGLEMENT

Het volledige Reglement van het spel is ingediend bij Meester Christophe PELISSIER, Gerechtsdeurwaarder, 16, Rue Rameaustraat, 63000 Clermont Ferrand en voor raadpleging beschikbaar op het volgende adres 16, Rue Rameaustraat, 63000 Clermont Ferrand.

Het Reglement blijft gratis beschikbaar voor iedereen op de websites https://designyourmotorcycle.michelin.nl/ voordat het spel wordt afgesloten.

Dit volledige reglement kan gratis worden geraadpleegd, gedownload en afgedrukt op de website https://designyourmotorcycle.michelin.nl/ gedurende de hele duur van de Wedstrijd. In geval van verschil tussen de bij de deurwaarder ingediende versie en de online toegankelijke versie, prevaleert de bij de deurwaarder ingediende versie.

Een schriftelijk exemplaar van het reglement wordt gratis toegezonden aan eenieder die hierom verzoekt vóór het einde van de Wedstrijd. Dit verzoek dient uitsluitend per post te worden gericht aan: 23 Place des Carmes Déchaux, Clermont-Ferrand (63040) FRANCE.

De stempel van het verzoek om een kopie van de betaling wordt op eenvoudig schriftelijk verzoek terugbetaald tegen het geldende tarief. Elk verzoek om terugbetaling moet vergezeld gaan van de naam, voornaam en adres van de deelnemer, de titel van de Wedstrijd, een overzicht van de bankrekening.

ARTIKEL 11 – NIETIGHEID

Indien een of meer bepalingen van dit Reglement ongeldig worden geacht of ongeldig worden verklaard op grond van een wet, een voorschrift of na een definitieve beslissing van een bevoegde rechtbank, blijven de overige bepalingen van dit Reglement onverkort van kracht.

Artikel 12 – TOEPASSELIJK RECHT

De Wedstrijd en dit reglement zijn onderworpen aan het Franse recht.

In geval van tegenstrijdigheid tussen de Franse versie en vertalingen in verschillende talen, prevaleert de Franse versie.

Elke betwiste interpretatie van dit Reglement en elke onvoorziene zaak wordt beslist door een jury die door de Organisator wordt aangewezen. Elk verzoek betreffende de interpretatie van het Reglement moet schriftelijk worden gedaan. Geen enkel verzoek om interpretatie van dit Reglement wordt beantwoord als dit meer dan vijftien (15) dagen na afloop van de Wedstrijd bij de Organisator aankomt

Elk interpretatieprobleem en elke betwiste zaak wordt in laatste instantie beslecht door de Rechtbanken van Clermont-Ferrand, Frankrijk, op basis van de Franse wetten, die de enige bevoegde rechtbanken zijn.